فناوری

فقط ۵ درصد مردم خرید درون برنامه ای انجام می‌دهند