تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دوره نام استاد
در حال برگزاریNetwork+, Win 10, Server 2016,
kerio
16 الی 18
یکشنبه و سه شنبه
1,250,000240 ساعتاسلامی راد - جلالیان
در حال ثبت نامNetwork+, Win 10, Server 2016,
kerio
18 الی 20
یکشنبه و سه شنبه
1,250,000240 ساعتاسلامی راد - جلالیان
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال برگزاریCCNA (R&S) 16 الی 20
سه شنبه
530,00060 ساعتداوطلب
در حال برگزاریCCNA-CCNP (R&S&T)16 الی 20
پنجشنبه
1,500,000150 ساعتمددی
در حال ثبت نامCCNA (R&S) 16 الی 20
پنجشنبه
530,00060 ساعتداوطلب
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت نامطراحی وب تکمیلی16 الی 20
شنبه و دوشنبه
980,000120 ساعتحسینی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامآندروید مقدماتی16 الی 18
پنجشنبه
550,000
50 ساعتیوسفی
در حال ثبت نامآندروید پیشرفته18 الی 20
پنجشنبه
550,00050 ساعتیوسفی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA Security -----------------40 ساعتمددی
در حال ثبت نام+security
امنیت داده ها
17 الی 20
چهارشنبه
-----40 ساعتداوطلب

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامcollaborationچهارشنبه870,000
60 ساعتمددی
در حال ثبت نامVMware--------------------60 ساعتمددی

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت ناملینوکس مقدماتی18 الی 20
یکشنبه
730,000
تخفیف ویژه 650,000
30 ساعتمقدس

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت ناممقدماتی16 الی20
پنج شنبه
450,00030 ساعتنجارباشی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامISM V3----------------680,00050 ساعتمددی