راهنمای دریافت مدارک

راهنمای دریافت مدارک

این قسمت کاربران از نحوه ی دریافت مدارک و گواهی های قبولی اگاه می سازد.

-در-آزمون-پایان-دوره-2.jpg

قبولی در آزمون پایان دوره

-استاد-دوره-1.jpg

تایید استاد دوره

-ی-فرم-تحویل-2.jpg

مراجعه به موسسه و امضاء فرم تحویل مدرک

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود