راهنمای آموزش سازمان ها

راهنمای آموزش سازمان ها

این قسمت سازمان ها را از نحوه ی انجام آموزش آگاه می سازد.

-فکس-و-ایمیل-4-1.jpg

ارسال فکس یا ایمیل از طرف سازمان به واحد آموزش مبنی بر انتخاب دوره

-فکس-و-ایمیل-41.jpg

تایید دوره، تعداد افراد و محل برگذاری دوره مورد نظر (محل سازمان یا محل آموزشگاه)

-کامل-هزینه.jpg

پرداخت کامل هزینه + ۹% مالیات قبل از شروع کلاس ها

-بیشتر-و-هماهنگی-با-مدیر.jpg

اطلاعات بیشتر و هماهنگی با مدیریت آموزش

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود