تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دوره نام استاد
در حال ثبت نام Network+, Win 10, Server 2016,
TMG
16 الی 18
یکشنبه و سه شنبه
1,250,000240 ساعتاسلامی راد - جلالیان
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA (R&S) 16 الی 20
سه شنبه
530,00060 ساعتداوطلب
در حال ثبت نامCCNP (R&S & T) 16 الی 18
شنبه و دوشنبه
1,200,000110 ساعتمددی
در حال ثبت نامCCNP Security11 الی 13
جمعه
1,470,000150 ساعتمددی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت نامطراحی وب تکمیلی18 الی 20
شنبه و چهارشنبه
980,000120 ساعتحسینی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامآندروید مقدماتی16 الی 18
پنجشنبه
550,000
50 ساعتیوسفی
در حال ثبت نامآندروید پیشرفته18 الی 20
پنجشنبه
550,00050 ساعتیوسفی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA Security -----------------40 ساعتمددی
در حال ثبت نامCEH9 الی 13
جمعه
800,000 تومان70 ساعتپورعلی
در حال ثبت نام+security
امنیت داده ها
17 الی 20
چهارشنبه
-----40 ساعتداوطلب

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامcollaboration9 الی 11
جمعه
870,000
40 ساعتمددی
در حال ثبت نامWMware17 الی 20
شنبه-دوشنبه
720,000
60 ساعتمددی

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت ناملینوکس مقدماتی16 الی 18
چهارشنبه
730,000
تخفیف ویژه 650,000
30 ساعتمقدس

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت ناممقدماتی16 الی 18
یکشنبه و سه شنبه
450,00030 ساعتنجارباشی
در حال ثیت نامپیشرفته17 الی20
پنج شنبه
780,00060 ساعتنجارباشی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامISM V318 الی 20
شنبه-دوشنبه
680,00050 ساعتمددی