تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دوره نام استاد
در حال ثبت نام Network+, Win 10, Server 2016,
TMG
16 الی 18
یکشنبه و سه شنبه
1,250,000240 ساعتاسلامی راد - جلالیان
در حال ثبت نام Network+, Win 10, Server 2016,
TMG
16 الی 20
سه شنبه
1,500,000
تخفیف ایام شعبانیه
1,250,000
240 ساعتمددی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال برگزاریCCNA (R&S) 16 الی 20
سه شنبه
530,00060 ساعتداوطلب
در حال ثبت نامCCNA-CCNP (R&S&T)16 الی 20
پنجشنبه
1,500,000150 ساعتمددی
در حال ثبت نامCCNA (R&S) 9 الی 13
جمعه
530,00060 ساعتداوطلب
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت نامطراحی وب تکمیلی16 الی 20
شنبه و دوشنبه
980,000120 ساعتحسینی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامآندروید مقدماتی16 الی 18
پنجشنبه
550,000
50 ساعتیوسفی
در حال ثبت نامآندروید پیشرفته18 الی 20
پنجشنبه
550,00050 ساعتیوسفی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA Security -----------------40 ساعتمددی
در حال ثبت نام+security
امنیت داده ها
17 الی 20
چهارشنبه
-----40 ساعتداوطلب

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامcollaboration16 الی 18
چهارشنبه
870,000
60 ساعتمددی
در حال ثبت نامWMware16 الی 18
------------
720,000
60 ساعتمددی

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت ناملینوکس مقدماتی18 الی 20
یکشنبه
730,000
تخفیف ویژه 650,000
30 ساعتمقدس

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت ناممقدماتی16 الی20
پنج شنبه
450,00030 ساعتنجارباشی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامکمپ ویژه ماه مبارک
ISM V3
تمام روز ماه مبارک
7-10 صبح
480,00036 ساعتمددی