تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دوره نام استاد
در حال ثبت نام Network+, Win 10, Server 2016,
TMG
18 الی 20
یکشنبه و سه شنبه
1,250,000240 ساعتاسلامی راد - جلالیان
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA (R&S) 18 الی 20
یکشنبه-سه شنبه
530,00060 ساعتداوطلب
در حال ثبت نامCCNP (R&S & T) 16 الی 18
شنبه و دوشنبه
1,200,000110 ساعتمددی
در حال ثبت نامCCNP Security11 الی13
جمعه
1,470,000150 ساعتمددی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت نامطراحی وب تکمیلی18 الی 20:30
شنبه و چهارشنبه
980,000120 ساعتحسینی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامآندروید مقدماتی16 الی 18
پنجشنبه
580,000
50 ساعتیوسفی
در حال ثبت نامآندروید پیشرفته18 الی 20:30
پنجشنبه
580,00050 ساعتیوسفی
تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامCCNA Security 16 الی 18
شنبه و دوشنبه
500,00040 ساعتمددی
در حال ثبت نامCEH9 الی 13
جمعه
800,000 تومان70 ساعتپورعلی
در حال ثبت نام+security
امنیت داده ها
---------40 ساعتداوطلب

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت نامcollaboration9 الی 13
جمه
675,000
40 ساعتمددی
در حال ثبت نامWMware9 الی 11
جمه
720,000
60 ساعتمددی

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثبت ناملینوکس مقدماتیچهارشنبه730,000
تخفیف ویژه 650,000
30 ساعتمقدس

تاریخ شروعتوضیحاتزمان برگزاریهزینهطول دورهنام استاد
در حال ثیت ناممقدماتی16 الی 18
یکشنبه و سه شنبه
450,00030 ساعتنجارباشی
در حال ثیت نامپیشرفته17 الی20
پنج شنبه
780,00060 ساعتنجارباشی