گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید
گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس محمدرضا احمدی راد

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCSA 2008

MCSA 2012

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس یوسف انصارپور

مدارک اخذ شده :

MCITP Enterprise Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس امیر عباسی نژاد

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCSA 2008

MCSA 2012

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس الهه ثابتی

مدارک اخذ شده :

(MCTS (70-680

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس هما پورنعیم

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCSA 2008

ازاده شاکری

مهندس آزاده شاکری

مدارک اخذ شده :

MCITP Enterprise Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس پوریا سعیدفر

مدارک اخذ شده :

MCITP Enterprise Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس مهدی جوادی حصاری

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCSA 2008

MCSA 2012

MCSE 2012

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس امیر وارسته

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCITP Enterprise Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

 مهندس احمدرضا محسنی

مدارک اخذ شده :

MCITP Enterprise Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس جواد نادری

مدارک اخذ شده :

MCITP Server Admin 2008

MCSA 2008

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس حمیدرضا آبیاری

مدارک اخذ شده :

MCITP Server 2008

MCSA ۲۰۰۸

MCSA 2012

MCSE 2012

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس مهدی درودی

مدارک اخذ شده :

(MCTS (70-640 , 70-642

(MCTS (70-643 , 70-680

گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

مهندس مجید سعادت

مدارک اخذ شده :

CCNA

CCNP